دنده های مصرفی دستگاه کپی رنگی کونیکا سری ۲و۱

دنده های مصرفی و پرکاربرد در دستگاه فتوکپی بسیار زیاد هستند و گاهی نام های متفاوتی را توشط فروشندگان به خود اختصاص می دهند که ممکن است نام بعضی از آنها از قلم بیوفتد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید